23. 7. 2019

Vláda schválila nové nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Vláda schválila nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení v insolvenčním řízení.

Podle novely insolvenčního zákona je možná pouze kombinovaná forma oddlužení se splátkovým kalendářem. Dlužník nově musí ke zpeněžení vydat svoje věci.

Podle nařízení vlády, které včera schválila vláda a musí být ještě publikováno ve Sbírce zákonů se obydlím rozumí každá věc užívaná k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu, nebo část věci užívaná k témuž účelu, jestliže je bytem.

Platí, že obydlí se nachází v místě dlužníkova bydliště, v němž se převážně zdržuje.

Hodnota obydlí se určí jako částka na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti a koeficientu počtu osob žijících s dlužníkem ve společné domácnosti, kterým je zároveň dlužník povinen poskytovat výživné.

Zajištěním obydlí se rozumí jeho koupě.

Částka na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti se určí jako součin historické kupní ceny obydlí v dlužníkově bydlišti („statistická hodnota“) a koeficientu růstu cen zohledňujícího nárůst cen obydlí v uplynulém čase

Statistická hodnota se určí z tabulek statistického souboru „ceny sledovaných druhů nemovitostí“ zveřejňovaného Českým statistickým úřadem na období 3 let končící rokem předcházejícím rozhodnutí o úpadku o 2 roky.

Pokud dlužník bydlí v domě, použije se statistická hodnota pro rodinný dům, v ostatních případech se použije statistická hodnota bytu.

Koeficient růstu cen se určí z tabulek statistického souboru „indexy realizovaných cen bytů“ zveřejňovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem za třetí čtvrtletí roku předcházejícího o 1 rok rozhodnutí o úpadku.

Koeficient počtu osob pro byt činí

  1. a) 0,85 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
  2. b) 1,00 v případě 1 zohledňované osoby,
  3. c) 1,30 v případě 2 nebo 3 zohledňovaných osob, nebo
  4. d) 1,60 v případě 4 a více zohledňovaných osob.

Koeficient počtu osob pro dům činí

  1. a) 0,70 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
  2. b) 1,00 v případě 1 až 3 zohledňovaných osob, nebo
  3. c) 1,15 v případě 4 a více zohledňovaných osob.

Nařízení nabude účinnosti 1. srpna 2019.