23. 7. 2019

Vláda schválila nové nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Vláda schválila nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení v insolvenčním řízení.

Podle novely insolvenčního zákona je možná pouze kombinovaná forma oddlužení se splátkovým kalendářem. Dlužník nově musí ke zpeněžení vydat svoje věci.

Podle nařízení vlády, které schválila vláda dne 22.07.2019 a musí být ještě publikováno ve Sbírce zákonů se obydlím rozumí každá věc užívaná k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu, nebo část věci užívaná k témuž účelu, jestliže je bytem.

Platí, že obydlí se nachází v místě dlužníkova bydliště, v němž se převážně zdržuje.

Hodnota obydlí se určí jako částka na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti a koeficientu počtu osob žijících s dlužníkem ve společné domácnosti, kterým je zároveň dlužník povinen poskytovat výživné.

Zajištěním obydlí se rozumí jeho koupě.

Částka na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti se určí jako součin historické kupní ceny obydlí v dlužníkově bydlišti („statistická hodnota“) a koeficientu růstu cen zohledňujícího nárůst cen obydlí v uplynulém čase

Statistická hodnota se určí z tabulek statistického souboru „ceny sledovaných druhů nemovitostí“ zveřejňovaného Českým statistickým úřadem na období 3 let končící rokem předcházejícím rozhodnutí o úpadku o 2 roky.

Pokud dlužník bydlí v domě, použije se statistická hodnota pro rodinný dům, v ostatních případech se použije statistická hodnota bytu.

Koeficient růstu cen se určí z tabulek statistického souboru „indexy realizovaných cen bytů“ zveřejňovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem za třetí čtvrtletí roku předcházejícího o 1 rok rozhodnutí o úpadku.

Koeficient počtu osob pro byt činí

  1. a) 0,85 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
  2. b) 1,00 v případě 1 zohledňované osoby,
  3. c) 1,30 v případě 2 nebo 3 zohledňovaných osob, nebo
  4. d) 1,60 v případě 4 a více zohledňovaných osob.

Koeficient počtu osob pro dům činí

  1. a) 0,70 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
  2. b) 1,00 v případě 1 až 3 zohledňovaných osob, nebo
  3. c) 1,15 v případě 4 a více zohledňovaných osob.

Nařízení nabude účinnosti 1. srpna 2019.