7. 5. 2020

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Dne 13.2.2020 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 33/2020 Sb., který novelizuje zákon o obchodních korporacích a s účinností od 1.1.2021 zavede řadu změn do zakládání a fungování také u společností s ručením omezeným. Níže poukazujeme na některé ze změn, které se týkají i našich klientů.

Vklady do základního kapitálu

Novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) tak například zjednodušuje splácení základního kapitálu u nízkonákladových s.r.o. Doposud, i v případě, že vklad do základního kapitálu činil 1,- Kč, bylo nezbytné po založení společnosti založit speciální účet v bance a na něj složit částku odpovídající vkladu do základního kapitálu. Teprve pak mohla společnost vzniknout. Dosavadní úprava byla složitá a nákladná.

Nově v případě, že peněžitý vklad do základního kapitálu nebude přesahovat 20.000 Kč, bude dle § 23 ZOK možné vklad splatit i jiným způsobem. V úvahu přichází např. splacení vkladu přímo správci vkladu v hotovosti nebo na účet. O splacení vkladu pak správce vydá potvrzení, které bude podkladem pro zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Smlouvy o výkonu funkce

Dle dosavadního znění § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouvu o výkonu funkce jednatele s.r.o. schvaluje valná hromada. Následky neschválení zákon přímo neřeší. Má se však za to, že smlouva o výkonu funkce, kterou neschválila valná hromada, je relativně neplatná, tj. je neplatná, pokud se někdo neplatnosti dovolá. Může tedy nastat situace, kdy jednatel dlouhodobě pobírá po právu odměnu jednatele a další plnění od společnosti na základě smlouvy, kterou valná hromada neschválila.

Nově je ustanovení § 59 odst. 2 ZOK upřesněno tak, že bez schválení valnou hromadou smlouva nenabude účinnosti.  Nebude-li smlouva o výkonu funkce účinná platí, že výkon funkce jednatele je bezplatný (§ 59 odst. 3 ZOK).

Mzda pro zaměstnaného jednatele a osoby jemu blízké

Doposud platilo, že valná hromada schvaluje výši mzdy zaměstnanců, kteří jsou současně členy statutárních orgánů nebo osobami blízkými těmto členům – např. děti nebo manželka jednatele (§ 61 odst.  1, 3 ZOK). Toto ustanovení mělo zabránit střetu zájmů na straně jednatele.

Novela ZOK toto ustanovení bez náhrady ruší. Nově bude platit, že je-li člen statutárního orgánu současně zaměstnancem společnosti, jeho odměna plynoucí z pracovněprávního vztahu nepodléhá souhlasu valné hromady. Tento závěr vyplývá i z rozhodnutí NSČR z 16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 2126/2009. Totéž platí i pro odměny vyplácené osobě blízké členu statutárního orgánu.

Různé druhy podílů na s.r.o.

Dle ustanovení § 135 ZOK může společenská smlouva s.r.o. připustit vznik různých druhů podílů na společnosti, se kterými jsou spojena různá práva společníků. Panují však nejasnosti ohledně toho, která práva společníka nemusí či musí být s podílem spojena (např. podíl bez práva na zisk, bez práva rozhodovat na valné hromadě nebo bez práva na podíl na likvidačním zůstatku).

Dle vládního návrhu zákona měla toto novela postavit najisto. V průběhu legislativního procesu však došlo ke změně textu návrhu zákona. Dle citovaného ustanovení ZOK po novele je postaveno na jisto, že lze připustit vznik podílu, se kterým není spojeno hlasovací právo na valné hromadě.

Jakkoliv to není zákonem postaveno najisto lze mít za to, že s každým z podílů na společnosti musí zůstat spojena práva, která společníkům dává zákon (např. právo na informace, právo na svolání valné hromady nebo právo dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady). To, jaká práva musí zůstat spojena s podílem na společnosti, zákon bohužel výslovně neupravil.

JUDr. Jan Holub, advokát