30. 7. 2020

PRÁVO OPOZICE NA KRITIKU – ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA ZASTUPITELE

Krajský soud v Praze pravomocně zprostil našeho klienta obžaloby pro trestný čin pomluvy § 184 odst. 1,2 trestního zákoníku. Toho se měl náš klient dopustit, když publikoval články (a některé z nich napsal), ve kterých poukazoval na podezřelé okolnosti týkající se zadávání veřejných zakázek, které získala společnost personálně propojená s jedním z radních města.

Celou věc jsme vnímali nejen jako věc viny či neviny našeho klienta, ale také jako otázku, co je v politice přípustné: nejen toho, jakou formu smí mít kritika opozice, ale i toho, jaké jednání politiků má být chráněno právem. Jsme rádi, že zvítězila svoboda slova a právo opozice věcně a fundovaně kritizovat ostatní politiky, byť kritika může zasáhnout i do jejich osobní sféry a mohou se jí cítit osobně dotčeni.

Z procesního hlediska bylo zajímavé to, že v přípravném řízení orgány činné v trestním řízení neobstaraly žádné důkazy, které se týkaly předmětných veřejných zakázek. Veškeré listiny ze zadávacích řízení musely být obstarány v rámci obhajoby.

Jak Okresní soud v Kladně, který rozhodoval věc v prvním stupni, tak odvolací Krajský soud v Praze, si byly vědomy toho, že daná věc se týká úzké hranice, na které se stýkají právo na svobodu slova a vyjádření s právem na ochranu osobní cti a dobré pověsti člověka. Oba soudy uzavřely, že k nástupu trestní odpovědnosti obžalovaného v dané věci nemohlo dojít. Důvodem bylo jednak to, že okolnosti popisované v publikovaných článcích, které skutečně nastaly, mohly vzbuzovat důvodné pochybnosti o regulérnosti postupu při zadávání předmětných zakázek.  Dalším důvodem, proč nepřipadala trestní odpovědnost našeho klienta v úvahu, bylo to, že poškozený byl v rozhodné době aktivně politicky činný, obžalovaný byl v opozici. Poškozený navíc vykonával významnou funkci radního města, a nejednalo se tedy o hodnocení soukromého postavení poškozeného, ale především o hodnocení toho, jakým způsobem jako politik a radní působil.

Odvolací soud se rovněž vyjádřil k tomu, jak z posuzovaného hlediska hodnotit titulek článku. Soud uvedl, že titulek má [pouze] čtenáře upoutat a zvát k přečtení obsahu sdělení pisatele. Takový titulek by, pokud je konfrontován se zcela konkrétním obsahem článku, mohl být stěží považován za pomluvu, neboť ho nelze posuzovat odděleně, problematickým by logicky mohl být toliko z hlediska etického.

Soud dovodil odpovědnost obžalovaného i za obsah článků, které nenapsal, ale vydal, neboť jde o objektivní odpovědnost vydavatele. Současně odvolací soud uvedl, že vydavatel nese objektivní odpovědnost za následek. Avšak jeho subjektivní odpovědnost, resp. úmyslné zavinění, by bylo možno dovozovat pouze v případě, že by bylo možno získat přesné informace od autora článku, prověřit jeho zdroje apod.

Dále odvolací soud dovodil, že autorům nelze upřít za uvedených konkrétních okolností ani právo na subjektivní hodnocení daného stavu, které v některých případech nemuselo být tak akcentované, avšak ani to nelze právě v těchto případech klást obžalovanému k tíži.

Na závěr, nad rámec obhajoby našeho klienta, nezbývá než se ptát, proč příslušné státní zastupitelství se kromě údajné pomluvy nezačalo zabývat také způsobem zadávání předmětných veřejných zakázek. V tomto případě by obžaloba byla možná úspěšnější.

Předmětné usnesení Krajského soudu o zamítnutí odvolání je v anonymizované podobě ZDE.

 

JUDr. Jan Holub

advokát