8. 10. 2019

Novinky v oddlužení

K velké novele insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb. a k související novele č. 230/2019 Sb.

Novela insolvenčního zákona, od jejíž účinnosti uplynuly již čtyři měsíce, přinesla významné změny pro zájemce o oddlužení.  K některým změnám  podáváme stručný komentář.

Způsoby oddlužení

Dříve zákon znal tři způsoby oddlužení, plnění splátkového kalendáře („splátky“), zpeněžení majetkové podstaty („prodej majetku dlužníka“) a jejich kombinaci. Po novele zákon zná pouze plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a (samotné) zpeněžení majetkové podstaty.

Pro většinu dlužníků, kteří by dříve navrhovali oddlužení plněním splátkového kalendáře, novela tedy přináší nepříjemnou změnu – k měsíčním splátkám se připojí zpeněžení veškerého majetku nabytého dlužníkem do okamžiku schválení oddlužení. Nutno upozornit, že z prodeje majetku jsou vyloučeny věci, které by nemohl postihnout exekucí ani exekutor a dále obydlí dlužníka, pokud jeho cena nepřevyšuje hodnotu stanovenou v nařízení vlády vydanému k insolvenčnímu zákonu (viz další aktualita).

Prakticky je to ale jinak. Klienti žádající o oddlužení většinou nemají významnější majetek, který by mohl insolvenční správce v oddlužení zpeněžit. K uspokojení věřitelů tak budou i po novele u drtivé většiny dlužníků zbývat jen srážky ze mzdy.

Srážky ze mzdy deponované zaměstnavatelem do doby schválení oddlužení

Insolvenční zákon nově zná plnění splátkového kalendáře pouze v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty (tzn. splátky + prodej dlužníkova majetku). Do majetkové podstaty patří majetek dlužníka, který nabyl do okamžiku schválení oddlužení, včetně srážek ze mzdy sražených na základě nařízených exekucí od podání návrhu na povolení oddlužení do jeho schválení. Podle dosavadní úpravy zaměstnavatelé srážky ze mzdy deponovali a nevypláceli je exekutorům. Podle aktuální úpravy by měl insolvenční správce dlužníka deponované srážky rozdělit mezi věřitele, případně použít na úhradu své odměny. Srážky nepřipadnou dlužníkovi.

Minimální výše splátek v oddlužení

Zákon nově stanoví povinnost dlužníku hradit splátky věřitelům aspoň ve výši odměny insolvenčního správce, která činí v případě oddlužení jednotlivého dlužníka 1.089 Kč, v případě společného oddlužení manželů 1.633,50 Kč. Minimální splátka jednotlivého dlužníka v oddlužení by tak měla být včetně povinné odměny insolvenčního správce aspoň 2.178 Kč.

Splnění oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, uhradí-li dlužník

  • 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
  • 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů do 3 let od schválení oddlužení, případně
  • pokud oddlužení nebylo po dobu 5 let zrušeno. Při trvání oddlužení po dobu 5 let soud zároveň zkoumá, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Pokud dlužník uhradil aspoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, platí domněnka, že takové úsilí vynaložil.

Zde je ta revoluční změna. Podle dosavadní úpravy dlužník musel svým věřitelům v průběhu oddlužení uhradit aspoň 30 % dluhů, pokud nesouhlasili s nižšími splátkami. Nyní může soud osvobodit dlužníka i při nižších celkových splátkách. Soudu je však ponechán prostor pro úvahu, zda dlužník při splácení dostatečně usiloval o co nejvyšší uspokojení věřitelů.

Pro seniory, kteří pobírají starobní důchod a pro invalidní dlužníky s invaliditou ve druhém a třetím stupni zákon zkracuje pětiletou dobu oddlužení na 3 roky.

Důraz na maximální úsilí dlužníka splácet závazky

Novela insolvenčního zákona posiluje důraz na snahu dlužníka v průběhu oddlužení vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k plněnému uspokojení pohledávek věřitelů. Dlužník nově podává k návrhu na povolení oddlužení čestné prohlášení, v kterém se zavazuje takové úsilí v průběhu oddlužení vyvinout. Soud může rozhodnout o nesplnění oddlužení, pokud dospěje k závěru, že dlužník takové úsilí nevyvinul, a to i když dlužník celých 5 let v oddlužení splácel pohledávky věřitelům. Z téhož důvodu může soud oddlužení předčasně ukončit.

Příslušenství pohledávky převyšující jistinu

Pro účely splnění oddlužení na dobu 3 let ve výši 60 % a na dobu 5 let se nepřihlíží k tzv. podřízeným pohledávkám. Podřízené pohledávky jsou v oddlužení úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, smluvní pokuty ve výši přesahující jistinu přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku. Jinými slovy, k úrokům, smluvním pokutám atp. se pro účely oddlužení v délce trvání 3 nebo 5 let nepřihlíží, pokud převýšily jistinu přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku (např. ke dni poskytnutí zápůjčky).

Přerušení a prodloužení oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je nově možno přerušit až na 1 rok nebo prodloužit až o 6 měsíců.

K novele insolvenčního zákona č. 230/2019 Sb.

Nejnovější novela insolvenčního zákona č. 230/2019 Sb. zvýhodňuje další skupinu dlužníků zkrácením maximální doby oddlužení. Týká se dlužníků, jejichž pohledávky ve výši aspoň 2/3 vznikly před jejich 18 rokem. „Pětiletá“ doba oddlužení se podobně jako u seniorů zkracuje na 3 roky.